Profesionálne rodičovstvo je poslanie, nie práca

Profesionálne rodičovstvo je poslanie, nie práca

i sep 13th No Comments by

Eva je profesionálnou matkou dvoch chlapcov vo veku troch rokov, ktorých si zobrala pod krídla od ich útleho veku. Eva  má svoje tri  už dospelé deti a niekoľko vnúčat.

Neprekáža jej, že si ju ľudia na ulici obzerajú, keďže deti sú rómske a ona nie je Rómka. Neprekáža jej, že deti ju oslovujú mama, hoci by prakticky mohla byť ich starou mamou. Miluje ich a robí pre nich, čo je v jej silách a možnostiach. Vraví že sú pre ňu  požehnaním.

Eva patrí medzi prvé ženy v  Komárne, ktoré sa odhodlali na túto nevšednú profesiu. Bolo to v čase, kedy s manželom boli v zlej  finančnej situácii  a na úrade práce jej ponúkli kurz profesionálneho rodičovstva. Je zamestnancom detského domova, v ktorom boli deti umiestnené.  Nebolo ľahké rozhodnúť sa pre zodpovednú  prácu na  24 hodín. Museli  s manželom zvážiť, či budú schopní v noci vstávať k deťom, chodiť s nimi po lekároch, znášať detský plač a všetko, čo k výchove takých detí patrí. Veď už ani jeden z nich už nebol najmladší.

Pri prijímaní do zamestnania musela Eva  absolvovať psychologický pohovor, pohovor s riaditeľkou detského domova, oboznámiť sa so sociálnymi aj právnymi podmienkami práce a odpracovať určitý počet  hodín  v detskom domove.

Čo to všetko znamenalo  pre jej  rodinu?  Okrem jej vlastného odhodlania museli súhlasiť všetci členovia rodiny s tým, že pribudnú dvaja noví členovia rodiny. Manžel, bez pomoci a ochoty ktorého  by prácu nezvládla, musel tiež súhlasiť s jej rozhodnutím. Jej deti, ktoré napriek tomu, že sú dospelé, museli vyjadriť svoj súhlas s tým, že ich čakajú veľké zmeny v domácnosti.

Profesionálne rodičovstvo neznamená zmenu len pre profesionálnu rodinu, ale najmä pre deti, ktoré do nej prichádzajú. Veľa z nich prechádza ťažkým obdobím a striedaním miest. Málokedy prichádza do rodiny malé batoľa. Častokrát sú to deti, ktoré poznajú svojich biologických rodičov a majú svoje návyky, často nesprávne. Dôležité je uvedomiť si, že ide o ľudskú  bytosť, ktorá  je jedinečná.

Zložitosť úlohy profesionálneho rodiča spočíva aj v tom, že si musí uvedomiť, že jedného dňa môže súd rozhodnúť  o tom, že deti pôjdu do náhradnej starostlivosti.  Je to práca, pri ktorej vznikajú citové väzby. Najdôležitejšia je pri tom budúcnosť detí. Vždy je lepšie ak sa deti dostanú do milujúcej rodiny, ako by mali ostať v štátnom zariadení. Cieľom profesionálneho rodičovstva je zabezpečiť deťom  rodinné prostredie. Eva tento cieľ rešpektuje. Miluje chlapcov rovnako ako svoje vnúčatá. Rozdiel vidí v tom, že pri chlapcoch musí viesť osobné karty, v ktorých  musí vykazovať, na  čo vynakladá  peniaze z detského domova. Smutnejší rozdiel spočíva v tom, že niektorí ľudia jej dávajú pocítiť, že má rómske deti. Stalo sa jej to u očnej lekárky, ktorá jej  s neskrývaným opovrhovaním povedala, že nie je potrebné tieto deti vyšetrovať. Veď je jedno, či dobre vidia alebo nie. Pýtala sa Evy, prečo im venuje takú pozornosť. Jej odpoveď? Pretože ich miluje.

So zamestnávateľom je Eva spokojná, pani riaditeľka je ústretová a ľudská. Detský domov z času na čas  usporadúva rôzne spoločenské podujatia, kde sa profesionálni rodičia i ich deti stretávajú, ale podľa nej by takéto stretnutia mali byť častejšie. Boli by prínosom najmä pre deti, pre ktoré ide o spoločenský zážitok a o príležitosť spoznávať iné rodiny. Počas  dovoleniek si musia aj profesionálni rodičia čerpať dovolenku a v tom čase deti idú do inej rodiny. Je dôležité, aby ich vopred spoznali a nezažívali šok z nových ľudí okolo seba. Podľa Evy by nemali byť profesionálni rodičia zavalení množstvom  administratívnej  práce.

Či túto  prácu odporúča iným? Áno, v tom prípade, ak si potencionálny profesionálny rodič uvedomuje, že v prípade tejto profesie nejde o prácu, ale poslanie. Taký človek nemôže vidieť vo svojej práci len finančné ohodnotenie. Je to práca na 24 hodín a musí sa s ňou stotožniť  celá rodina.

Ľuďom, ktorí sú len pozorovateľmi tejto profesie odporúča prekonať predsudky voči deťom, ktoré sa previnili len tým, že sa narodili s inou farbou kože.

Zaznamenali: Agnes Horváthová a Dagmar Danielová-Ferenčíková

Informačný seminár v Detve

i dec 16th No Comments by

Dňa 20. novembra 2015 sa Detve v Kultúrnom dome A. Sládkoviča uskutočnilo informačné stretnutie stredoškolákov, na ktorom sa mladí dozvedeli odpovede na mnohé otázky súvisiace so štúdiom na vysokej škole. S informáciami prišli Dagmar Kusá, koordinátorka štúdií na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií, Ivan Rác, vysokoškolský pedagóg Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a medzinárodný konzultant v oblasti ľudských práv, Gregory Fabian. Stretnutie zorganizovalo občianske združenie Romano kher – Rómsky dom v spolupráci s Komunitným centrom v Detve. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015.
VIAC INFO a FOTKY NA FACEBOOKU

Anketa o predprimárnom vzdelávaní

i mar 8th No Comments by

Ohľadom predprimárneho vzdelávania sme oslovili sme ľudí, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a položili sme im dve otázky.

  • Prečo považujete predškolskú výchovu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia za dôležitú? 
  • Čo navrhujete pre  zlepšenie súčasnej situácie? 

Mgr. Ildikó Górová, učiteľka ZŠ Vtáčkovce

  • Učím v nultom ročníku základnej školy  . Naším žiakom pri vstupe do nového prostredia veľmi pomáha, ak som rómsky hovoriaca učiteľka, lebo väčšina z detí nevie  po slovensky. Každý rok sa nájdu aj deti, ktorým nestačí ani nultý ročník na to, aby boli dostatočne pripravení na postup do prvého ročníka. Tieto deti by mali možnosť navštevovať predškolské zariadenie už od troch rokov,  kedy sa formuje osobnosť dieťaťa. Rómske deti  sú veľmi vďačné a  sú veľmi spoločenské a majú tendenciu učiť sa od svojich rovesníkov v skupinách . Už od troch rokov by mali byť vyňaté z domáceho prostredia a absolvovať celodennú výchovu. Nultým ročníkom si len predžujú základnú školu o jeden rok.
  • Mám tri deti a učia sa výborne. Do materskej školy som prihlásila len svoju najmladšiu dcéru, pretože som bola zamestnaná. U nás v obci  nie je materská škola,  tak som ju prihlásila do najbližšej škôlky, ktorá je vzdialená od našej obci 8 km . Je to finančne náročné, náklady na pohonné hmoty predstavujú mesačne až 100 eur a to nepočítam poplatky za stravu, školné a ošatenie. Som však presvedčená, že je to dobrá investícia, pretože moja dcéra úspešne absolvovala testy školskej zrelosti. Nezamestnaní rodičia by si to nemohli dovoliť. Všetky deti a najmä tie, ktoré sú zosiacálne znevýhodneného prostredia by mali mať možnosť navštevovať materskú školu v mieste svojho bydliska.

Marcela Balogová, bývalá asistentka učiteľa

  • Deti zo sociálne znevýodneného prostredia potrebujú predprimárne vzdelavánie, najmä preto, aby sa mohli v škole dorozumieť – jazyková bariéra je najväčšou prekážkou pri ich školskej neúspešnosti. Deti si potrebujú osvojiť slovnú zásobu a využívať ju v komunikácii.
  • Deti nerozumejú slovenským pedagógom, a potom dochádza k tomu, že v škole plačú. Táto situácia by sa mohla zlepšiť keby mali asistentov, ktorí by im pomohli lahšie porozumieť ich panie učiteľky.  

Monika Beňová, evanjelická farárka, obec Rankovce

  • Predstupeň je veľmi dôležitý. Deti by mali prísť do kontaktu aj s iným prostredím, získať pravidlá, vystúpiť z komunity a okrem komunikátivných zručností si deti musia osvojiť aj hygienické náviky.
  • V prvom rade sa musí zmeniť prístup našej vlády. Pokým neprídu a neodučia si aspoň týždeň, tak nepochopia aké to je. Treba zlepšiť vzdelanosť a otvoriť cestu deťom, aby dokázali vyjsť z komunít. Tento systém zabíja v deťoch to dobré, lebo školy majú zviazané ruky vzdelávacími programami a osnovami. Deti potrebujú oveľa viac racionálnejší, praktickejší prístup a nie abstraktný.

Alžbeta Zemanová

Pedagogická asistentka, Základná škola Mojmírovce

  • Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali absolvovať predškolské vzdelávanie z viacerých dôvodov: Je potrebné aby si zvykli na kolektív, aby spoznávali nové prostredie, aby sa oboznámili s detskými hrami, pravidlami, s učením sa hravou formou a nadobudli hygienické a ďalšie návyky. Proste, aby boli pripravené na zápis do základnej školy.
  • Situácia by sa zlepšila zvýšením kapacity materských škôl, aby neostali práve tieto deti bez predškolského vzdelania. Veľa si sľubujem od práce s rodičmi. Je doležité aby pochopili aký obrovský význam má predškolská dochádzka pre ich deti.