Oslavy dňa rómskeho jazyka vo Vtáčkovciach

Oslavy dňa rómskeho jazyka vo Vtáčkovciach

i Nov 20th No Comments by
Viete o tom, že 5.november je oslavným dňom rómskeho jazyka?  Rómovia oslavujú tento deň od roku 2009. Od čias, kedy sa na medzinárodnej konferencii v Záhrebe zišli lingvisti, pedagógovia, žurnalisti, lídri rómskych organizácií z 15 štátov Európy a vyhlásili tento deň za Medzinárodný deň rómskeho jazyka. Na Základnej škole vo Vtáčkovciach sa na počesť tohto dňa konali oslavy. Žiaci sa obliekli do rómskych farebných  šiat. Pani učiteľka Alena Obžutová porozprávala žiakom o rómskej literatúre, aj o prínose Mileny Hübschmannovej pre Rómov a pre rómsky jazyk.
Oslava Dňa rómskeho jazyka vo Vtáčkovciach. Na obr. zľava Vanesa  Gáborová,  Andrea  Gáborová,,  Juliana  Sameľová a Mária Gáborová.

Deti pozorne počúvali, keď im pani učiteľka Alena Obžutová prednášala deťom o rómskej literatúre.

Žiaci čítali   rozprávky  Eleny Lackovej, Dezidera Bangu a Józsefa Ravasza. Spoznávali rómske hádanky  a rómske príslovia a porekadlá.

Pridať popis
Prišiel dokonca aj, harmonikár z Vtáčkoviec pán Dezider Gábor. Rozveselil a roztancoval detské obecenstvo a zaujal deti svojím rozprávaním o spomienkach ako sa kedysi učil hrať na  harmonike a ako  chodieval s ďalšími muzikantmi hrávať na svadby, pohreby a krstiny. Jeho vnučka Juliana Sameľová zdedila hudobný talent po dedovi, síce nehrá na hudobnom nástroji, ale pekne spieva.
Harmonikár pán Gábor so svojou vnučkou.
Deti tancovali a spievali.

A akáže by to bola oslava bez jedla? Jedli sa tradičné rómske marikľa (lokše), ktoré pripravili pani učiteľka Ildikó Górová (na obr. zprava) s pedagogickou  asistentkou Romanou Balogovou.

Pre žiakov školy to bol krásne prežitý, neobyčajný deň so všetkým, čo im je blízke, so spoznávaním vecí a ľudí spojenými s Rómami a s rómstvom.

Beseda s Deziderom Bangom

i Okt 16th No Comments by
Klub rómskeho jazyka v Podunajských Biskupiciach v Bratislave navštívil rómsky básnik a spisovateľ Dezider Banga. 

O rozprávkach i o rómskom jazyku
Prvou významným podujatím v Klube rómskeho jazyka v ZŠ Biskupická v Bratislave bola beseda s rómskym spisovateľom Deziderom Bangom. Významného spisovateľa, nositeľa ceny Ľudovíta Štúra II. stupňa privítali v biskupickom klube začiatkom októbra. Pán Dezider Banga nebol v tejto škole prvýkrát. Aj tento raz zaujal žiakov svojím rozprávaním o svojom detstve, ktoré prežil v Hradišti na strednom Slovensku.

Vysvetlil deťom ako píše básne, ako miloval celý život knihy, čo ho motivuje pri písaní a aký vzácny je rómsky jazyk. Deti mali pripravené otázky a podľa vyjadrenia svojich učiteliek boli nevšedne pozorné.

Aj učiteľky boli nadšené, že k nim do školy privítal vzácny hosť, veď jeho knihu rozprávok Čierny vlas  poznajú ešte z detstva. 

Viac informácií o projekte ako aj štatút súťaže nájdete tu. 

Dokument Špeciálna integrácia + diskusia

i Apr 15th No Comments by

 

Čitateľsko-výtvarná súťaž

i Feb 27th No Comments by
Aj v roku 2013 vyhlasujú občianske združenia Pro Futuro a Romano kher – Rómsky dom celoslovenskú čitateľsko-výtvarnú súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma. Cieľom súťaže je oboznámiť žiačky a žiakov z rómskych komunít ako aj z majority s existenciou rómskej literatúry pre deti a literatúry pre deti z rómskeho prostredia, priblížiť im túto časť rómskej kultúry, motivovať k čítaniu s porozumením a motivovať k tvorivému kresleniu inšpirovanému rómskou literatúrou.
Spoluorganizátormi súťaže sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné osvetové centrum, Slovenská asociácia knižníc a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Viac informácií nájdete na www.paramisa.sk

 

AMARI LUMAPostupne pridávame heslá do 1. rómskej multimediálnej encyklopédie – vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, inštitúcií, organizácií, osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku.

Pri každom hesle nájdete aj odkaz na ďalšiu literatúru, v ktorej si môžete rozšíriť vedomosti z vyhľadávanej oblasti.

MEK JEKHVARIrin oda mek jekhvar – Napíš to ešte raz!

Uskutočnili sme sériu seminárov, sformovali skupinu na sociálnej sieti www.facebook.com a vydali príručku Irin oda mek jekhvar – Napíš to ešte raz!, kde o stereotypoch, zobrazovaní Rómov v médiách píšu odborníci, i novinári.

Naďalej sledujeme príspevky a diskutujeme, predstavujeme najviac opakované stereotypy…

Farebný svet – Coloriskeri luma 2012

i Feb 27th No Comments by

 

Krok za krokom

i Nov 29th No Comments by

Napíš to ešte raz – Irin oda mek jekvar

i Nov 10th No Comments by

Romano kher – Rómsky dom v Bratislave v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov pozýva na seminár, 15.11.2011 o 15.00h

Dom novinárov, Župné nám. 7, malá zasadačka (1.poschodie), Bratislava

Napíš to ešte raz – Irin oda mek jekvar

„Rómovia zbili bejzbalkami policajtov“, „Rómovia zabili muža, zaútočil na nich sprejom“, „Rómovia kradli elektrinu ostošesť“ – ak si myslíte, že titulky sú v poriadku, pozvánka patrí práve Vám. Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete, prečo sa takýto príspevok môže ocitnúť na titulke pripravovanej www stránky a na rokovaní Tlačovej rady SR.

Budeme diskutovať nielen o stereotypoch v médiách, pomoci novinárom, ale aj o pripravovaní podnetov k posudzovaniu porušovania Etického kódexu novinára.

Informujú:
Peter Kubinyi – predseda Slovenského syndikátu novinárov,
Július Lörincz – podpredseda Tlačovej rady SR,
Michal Vašečka – predseda Centra pre výskum etnicity a kultúry

Deti kreslili na motívy rómskych rozprávok… POZVÁNKA

i Jún 26th No Comments by

BiblioROMA: Rómovia na Slovensku a knižnice (pohľad na národnostne zameranú literatúru)

i Apr 11th No Comments by

Zvýšenie dôrazu na vývoj rómskeho jazyka v zmysle jeho štandardizácie, či zvýšenie dôrazu na prácu s detskou knihou, ako aj rozširovanie povedomia o existencii literatúry v rómskom jazyku boli diskutované témy odborného seminára BiblioROMA: Rómovia na Slovensku a knižnice (pohľad na národnostne zameranú literatúru, ktorý pripravilo občianske združenie Romano kher – Rómsky dom v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

“Cieľom je mať vzdelané rómske deti,” zdôraznil v úvode seminára Miroslav Pollák (na fotografiách vľavo), splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, ktorý odborné stretnutie otvoril.

László Juhász  (na fotografiách vpravo), generálny riaditeľ Sekcie národnostných menšín Úradu vlády SR informoval o aktivitách a grantovej podpore literatúre v rómskom jazyku v ostatných rokoch a upozornil, že: “Rómovia prostredníctvom svojej kultúry pomáhajú väčšine pochopiť svoju podstatu.”

Marián Balog, pracovník regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Banskej Bystrici sa venoval používaniu štandardizovaného rómskeho jazyka v písanej podobe každodenného života. Upozornil na fakt, že nie všetci Rómovia sú marginalizovaní a tí,  z ktorých mnohí sú aj účastníkmi seminára, môžu dať impulz majoritnej spoločností a tiež vo svojom vystúpení upozornil aj na fakt, s ktorým sa stretáva pri spolupráci v neformálnej skupine Rómsky literárny klub, že je tu mnoho rómskych autorov, ktorých diela sú zatiaľ v “šuflíkoch”.

Stanislav Cina z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Bratislave sa venoval lietaratúre v rómskom jazyku z historického pohľadu. Pripomenul, že kultúra Rómov v minulosti nebola a stále ešte plnohodnotne nie je literárnou kultúrou. Rómske písané slovo vstúpilo do rómskeho spoločenstva na Slovensku až vtedy, keď sa Rómovia podrobili povinnej školskej dochádzke. Do tej doby boli Rómovia až na ojedinelé výnimky negramotní a zrejme ani v ostatných európskych krajinách tomu nebolo inak. Vyzdvihol rok 1992, ktorý bol najplodnejší vo vydávaní literatúry v rómskom jazyku avšak situáciu zhodnotil slovami, že “rómčina sa tu len veľmi ťažko presadzuje, o čom svedčí aj fakt, že v poslednom období nevyšla žiadna publikácia výlučne len v rómskom jazyku”.

Oľga Tökölyová,  pracovníčka Oddelenia výskumu dejín knižnej kultúry Slovenskej národnej knižnice v Martine a Zuzana Kumanová (In Minorita) ako autorky predstavili Výberovú bibliografiu rómskej literatúry a literatúry o Rómoch, ktorá bude zverejnená aj na stránkach Rómskeho dokumentačného a informačného centra. Cieľom bibliografie bolo zdokumentovať vývoj a produkciu tlačí, ktoré sa venujú rómskej tematike, rómskej kultúre, dejinám a samozrejme aj etnografickým a sociologickým aspektom a sú výsledkom niekoľko ročnej práce v teréne s rómskou menšinou.“Výberová bibliografia predstavuje prvú informačnú databázu, ktorá vychádza na samostatnom nosiči a veríme, že po nej budú nasledovať ďalšie, “ doplnila prezentáciu Z. Kumanová.

Valéria Farah, ktorá pracuje v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach na oddelení bibliografie, sa venuje sa rómskej problematike a buduje databázu ROMANO. Vo svojom príspevku predstavila ROMANO. “Základ bázy dát tvoria záznamy predovšetkým z periodickej, a to novinovej i časopiseckej tlače, ale aj z monografickej produkcie a štúdie zo zborníkov. Zachytáva aj legislatívne nariadenia a smernice, organizačné, spoločensko-politické a kultúrne zložky tejto komunity. Spracúvame všetky činnosti spoločenského života Rómov, či už z pohľadu samotných Rómov alebo z celoštátneho pohľadu, či z pera iných národnostných príslušníkov. Z jazykového hľadiska spracúvame informačné pramene najmä v jazyku slovenskom, českom, rómskom, ale aj v anglickom, francúzskom, maďarskom i nemeckom.” ďalej informovala aj o aktivitách knižnice, ako aj výstupoch ROMANO, – databázy, ktorá je v súčasnosti prístupná aj na internete.

Hilda Šelingerová a Katarína Hrošovská zo Základnej školy v obci Lok, okres Levice predstavili účastníkom seminára svoje projekty práce s rómskymi deťmi a literatúrou určenou deťom. Hovorili o zaujímavých projektoch i skvelých výsledkoch, ktoré vrcholili aj v tvorbe vlastných rozprávkových kníh, ktoré spoločne vymýšľali deti a stávajú sa aj vyhľadávanými dielami ostatných školákov.

Diskusia účastníkov smerovala k využívaniu rómskeho jazyka v jeho písanej podobe – či už v časopiseckej alebo knižnej, k hľadaniu vhodných nástrojov používania rómskej literatúry pri práci s najmenším čitateľom – v škole, k prístupu publikácií v knižniciach, ako aj ku možnostiam grantovej podpory a zmenám grantového systému podpory periodík v rómskom jazyku.

(c) (rk-sh)

Romano kher pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

i Apr 7th No Comments by

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa Rómov Vás Romano kher – Rómsky dom pozýva zapojiť sa do našich aktivít:

BiblioROMA: Rómovia na Slovensku a knižnice (pohľad na národnostne zameranú literatúru)

Dnes (8.4.2011) sme v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pripravili odborný seminár
BiblioROMA: Rómovia na Slovensku a knižnice (pohľad na národnostne zameranú literatúru), na ktorej sa za účasti Miroslava Polláka, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude hovoriť o rómskej literatúre a literatúre o Rómoch z pohľadu tvorby, využívania i katalogizácie tejto literatúry, ako aj o ich praktickom vyuzívaní od zaákladných až po vysoké školy.

Viac o  podujatí sa dočítate TU.

www.paramisa.sk – virtuálna knižnica rómskej literatúry pre deti

Nová stránka určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o literatúru určenú deťom, ktorá v slovenčine alebo v rómčine približuje dlhoročnú púť Rómov k lepšiemu zajtrajšku.

Aj prostredníctvom rozprávky sa môže náš čitateľ oboznámiť s tradíciami, kultúrou i neľahkým životom v minulosti, ktorý vyústil až do dnešnej podoby vzťahov spoločnosti k Rómém a Rómov k svojmu okoliu.

Veríme, že postupne tu nájdete zaujímavé informácie a všetky poznámky a pripomienky budete adresovať priamo nám: paramisa@romanokher.eu

Stránku nájdete TU.

Farebný svet – 3. ročník výtvarnej súťaže pre deti Nitrianskeho samosprávneho kraja

V rámci Rómskeho dokumentačného a informačného centra Romano kher – Rómsky dom sa podieľa na spolupráci pri 3. ročníku výtvarnej súťaže FAREBNÝ SVET určenej deťom základných škôl a detských domovov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cieľom III. ročníka súťaže je oboznámiť detských čitateľov s existenciou rómskej literatúry pre deti, priblížiť im túto časť rómskej kultúry a prostredníctvom súťaže motivovať rómske i nerómske deti k čítaniu literatúry a ku kresbám inšpirovaným rómskou literatúrou.

Súťaž už 3. rok organizuje občianske združenie Pro Futuro, ktoré v roku 2007 založili starostovia 11 obcí (Alekšince, Jelšovce, Mojmírovce, Svätoplukovo, Telince, Zbehy z okresu Nitra a Diakovce, Horná Kráľová, Neded, Močenok, Selice z okresu Šaľa) a víťazné kresby – ilustrácie rómskych kníh budú zverejnené vo virtuálnej knižnici www.paramisa.sk.

Bližšie informácie o súťaži nájdete TU.