Farebný svet – Coloriskeri luma

fs_obrazokFarebný svet – Coloriskeri luma  je súťaž o.z. Romano Kher- Rómsky dom, ktorá prebieha už siedmy rok. Jej cieľom je spoznávanie rómskej literatúry pre deti, ako aj literatúry z rómskeho prostredia, rómskej histórie a rómskych tradícií a motivovanie ku kresleniu inšpirovaného uvedenou literatúrou.

Súťaže sa zúčastňujú žiaci a žiačky základných škôl, základných špeciálnych škôl a základných umeleckých škôl, komunitných centier a centier voľného času z celého Slovenska.

Farebny svet katalogHlavným organizátorom súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma je občianske združenie Romano kher – Rómsky dom, spoluorganizátormi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné osvetové centrum a Slovenská asociácia knižníc.

Aj keď je na Slovensku nespočetné množstvo výtvarných súťaží, uvedená súťaž je jediná celoštátna, ktorej cieľom je rozvíjať rómsku kultúru a súčasne pomôcť učiteľom pri šírení informácií o rómskej kultúre a zvýšiť sebavedomie rómskych detí cez spoznávanie rómskych autorov.

O súťaži Farebný svet – Coloriskeri luma

Farebný svet – Coloriskeri luma je dvojstupňová výtvarná a literárna súťaž žiakov a žiačok základných škôl, základných špeciálnych škôl, základných umeleckých škôl, detí detských domovov, centier voľného času a komunitných centier, ktorá spája rómske deti a deti z väčšinovej spoločnosti  s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi majoritou a rómskou národnostnou menšinou spoznávaním a propagovaním rómskej kultúry a rómskej histórie.Farebný svet – Coloriskeri luma  je celoštátnou postupovou súťažou s cieľom prehĺbiť vedomosti o rómskych tradičných remeslách podporiť výtvarné zručnosti detí a literárnu tvorbu žiakov a žiačok v základných školách, základných umeleckých školách, v detských domovoch, centrách voľného času a komunitných centrách. Súťaž vyvrcholí slávnostnou vernisážou výstavy Farebný svet – Coloriskeri luma, ktorá bude prezentáciou najúspešnejších prác detskej výtvarnej a literárnej tvorby, spojenou s odovzdávaním cien a ocenení.

Vyhodnotenie súťaže Farebný svet- Coloriskeri luma 2014 nájdete na projektovej webstránke  PARAMISA

http://paramisa.blogspot.sk/2014/09/vyhodnotenie-literarnej-sutaze-farebny.html

Súťaže sa doteraz sa zúčastnilo približne 300 detí z 55 škôl na Slovensku.

V rokoch 2012 – 2014 bola témou súťaže rómska rozprávka od rómskych autorov alebo autorov, ktorí písali z rómskeho prostredia.

Katalóg ročníka 2014 si môžete stiahnuť TU

Najmä pedagógovia oceňovali súťaž, ktorá učí všetkých spoznávať rómsku kultúru a dejiny a pomáha učiteľom pri multikultúrnej výchove a objavuje nové talentované deti.Súťaž je určená pre všetky deti, rómske i nerómske deti. Môžu sa do nej zapojiť žiačky a žiaci základných škôl, deti z komunitných centier a centier voľného času.

Poslanie súťaže

1. Poslaním súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015 je motivovať žiakov a žiačky základných škôl a základných umeleckých škôl, dievčatá a chlapcov v detských domovoch, centrách voľného  času a komunitných centrách v SR, aby prostredníctvom svojich výtvarných schopností dokázali tvorivo a originálne – výtvarnými umeleckými výrazovými prostriedkami -sformulovať svoje myšlienky, postoje a názory na spolunažívanie rómskej národnostnej menšiny, aby vytvárali ďalší priestor na prezentáciu a konfrontáciu svojich predstáv a myšlienok,orientovaných na realizáciu spoločných aktivít a k zlepšovaniu vzájomných vzťahov a zároveň aby hlavne spoznávali kultúru rómskej národnostnej menšiny a účinnou formou prispievali k aktívnemu multietnickému dialógu.

Cieľ sútaže
Súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma 2015 je orientovaná aj na spoluprácu s kultúrno-osvetovými zariadeniami mimoládnymi neziskovými organizáciami v SR s cieľom spoznávať rómsku históriu, kultúru, tradície, minulosť i súčasnosť prostredníctvom výtvarnej a literárnej súťaže pre deti; motivovať deti a mládež k spoznávaniu rómskej histórie a ku konfrontácii novonadobudnutých vedomostí s vlastnými poznatkami a skúsenosťami a formou detskej ilustrácie/literárnej práce oboznamovať aj ostatné deti – rovesníkov, rodičov, pedagógov, vychovávateľov a ďalších s rómskou históriou a tradíciami.