Rómska databanka

databanka letakŠtartujeme nový online portál Rómsku databázu

Každý rok sa na Slovensku uskutoční niekoľko desiatok kultúrnych, vzdelávacích, súťažných podujatí súvisiacich s Rómami. Zaujíma Vás, kto a kedy ich organizuje?

Od roku 1989 vyšli u nás stovky kníh a publikácií o Rómoch, len v ostatných piatich rokoch ich bolo viac ako sto. Chcete sa o nich dozvedieť viac?

Na Slovensku jestvujú desiatky mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa venujú Rómom. Chcete poznať ich aktivity alebo sa s nimi skontaktovať?

Občianske združenie Romano kher – Rómsky dom vytvorilo databázu informácií s rómskou tematikou dostupnú na internete.Na webovej stránke  nájdete Rómsku databanku: http://databanka.romanokher.eu

Portál prináša:

  • informácie o mimovládnych neziskových organizáciách a inštitúciách venujúcich sa Rómom
  • poznatky o podujatiach, ktoré organizujú Rómovia i majorita pre všetkých
  • údaje o vzdelávaní, kultúre, histórii Rómov, rómskych osobnostiach a ďalších zaujímavostiach
  • informácie o publikáciách, diplomových prácach, výskumných prácach zameraných na Rómov

Rómske informačné a dokumentačné centrum

Predchodcom projektu bola stránka www.romadocument.sk, ktorá už prešla do novej databanky.

Napriek tomu, že podľa údajov Ministerstva vnútra SR z roku 2010 z celkového počtu asi 30 000 registrovaných občianskych združení malo 863 združení v oblasti činnosti rómsku kultúru a približne rovnaký počet v názve slovo Róm/rómsky, len málo organizácií dokáže participovať na projektoch s celoslovenskou pôsobnosťou a komunikovať smerom k majoritnej spoločnosti. Za nedostatok tiež považujeme skutočnosť, že v Bratislave, ktoré je  hlavným mestom politického, spoločenského a kultúrneho života absentuje inštitúcia, ktorá by predstavovala centrum vyhľadávané Rómami i majoritnou spoločnosťou, ako zdroj informácií o Rómoch, miesto konania kultúrnych podujatí, verejných diskusií a podobných aktivít súvisiacich s Rómami. V porovnaní s inými krajinami (Maďarsko, Rumunsko, Macedónsko, Srbsko) je na Slovensku málo inštitúcií, ktoré boli založené z iniciatívy Rómov a cieľom ktorých je ovplyvňovať verejnú mienku o Rómoch a odbúravať predsudky a stereotypy prevládajúce v spoločnosti vo vzťahu k Rómom.

Na Slovensku boli vytvorené desiatky vedeckých prác o Rómoch a priebežne sa tvoria ďalšie. Z roka na rok sa zvyšuje počet študentov rôznych odborov, ktorí píšu rôzne diplomové práce na tému Rómovia. Aj napriek snahám mnohých štátnych i mimovládnych inštitúcií, ostáva vyhľadávanie týchto informácií zložité a neprehľadné.

Možnosti Rómov ako sa brániť proti predsudkom a zjednodušeným modelom vykresľovania rómskej spoločnosti sú značne obmedzené a nenachádzajú v spoločnosti prijateľnú odozvu. Nerómovia a vzdelaní Rómovia citliví k tejto problematike sa k negatívnemu obrazu Rómov v médiách vyjadrujú len v neformálnych diskusiách, alebo sporadicky v rámci virtuálnych sociálnych sietí v okruhu svojich známych a priateľov, avšak neexistuje bezprostredná a dostatočne silná spätná väzba pod diskusiami k príspevkom zverejneným na internete. Intenzita, ktorou ovplyvňujú verejnosť väčšinové médiá je neporovnateľne väčšia a preto je nevyhnutná spolupráca s verejnoprávnymi i súkromnými médiami, napĺňať úlohu sprostredkovateľa informácií smerom k majoritnej spoločnosti a poskytovať dostatok objektívnych informácií.

 

V oblasti ovplyvňovania verejnej mienky vo vzťahu k Rómom a odbúravaniu stereotypov a predsudkov sa nedostatočne využívajú verejné diskusie. Väčšina ľudí na Slovensku nemá dostatok informácií o histórii Rómov a súvislostiach, ktoré vedú k ich sociálnemu vylúčeniu. Verejnosť vie, že mnoho Rómov nepracuje a nemá pracovné návyky, ale len zriedkavo sa hovorí vo verejnosti o tom, že najmä ľudia zo segregovaných osád nemajú šancu získať pracovné miesto.

Je známe, že rómske deti pri nástupe do školy neovládajú vyučovací jazyk, menej už verejnosť vie o tom, že po viac ako dvadsiatich rokoch od priznania štatútu národnostnej menšiny pre Rómov, nie sú učebnice rómskeho jazyka a ani učitelia, ktorí by tento jazyk dokázali učiť alebo pomôcť žiakom osvojiť si vyučovací jazyk prostredníctvom svojho materinského jazyka, t. j. rómčiny.

 

Navrhované riešenia

Romano kher – Rómsky dom má od svojho vzniku ambíciu napĺňať uvedené úlohy, avšak nie vždy sa organizácii darí realizovať toto poslanie s dostatočnou intenzitou predovšetkým pre nesúvislý, prerušovaný prísun finančných prostriedkov. V priebehu realizácie doterajších projektov sme si tiež uvedomili, že pri zlepšovaní mediálneho obrazu Rómov je potrebné uskutočňovať postupné kroky, objasňovať najmä novinárom, že neobjektívne informovanie o rómskej komunite možno riešiť v prvom rade prostredníctvom ich sebaregulácie na základe lepšej informovanosti, spoznávania histórie, kultúry a názorov Rómov. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť nielen na zlepšenie komunikácie s majoritnou spoločnosťou, ale aj na budovanie kapacít organizácie.